The English translation is after the Czech version

Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání,
používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového
rozhraní swopi.cz a swopi.co a jinak v souvislosti s jeho provozem (dále jen „webové
rozhraní“)

Vysvětlení pojmů:
● Swopi zařízení – pod tímto pojmem se rozumí fyzickému zařízení které obsahuje nfc
čip s odkazem na webovou adresu www.swopi.co/t/… s hashem, na zařízení může být
uveden QR kód obsahující stejný dokaz, jako NFC čip. Tato adresa zařízení odkazuje
na uživatelský profil. Při přivním přiložení je možné provést párování s profilem. Po
spárování začne toto zařízení odkazovat na profil Swopi. Párovní je nevratný proces,
na tuto skutečnost je uživatel upozorněn. Odpárovat zařízení mohou jen firemní
zákazníci pomocí administrace Swopi Business.
● Swopi Business – Je webové rozhraní pro hromadnou správu Swopi účtu pro firemní
zákazníky.
● Adresa profilu je webový odkaz, který si sám uživatel zvolí při registraci. Jeho profil
je poté dostupný na dané adrese veřejně. Příklad adresy ww.swopi.co/profiluzivatele.
V nastavení účtu je možné profil nastavit jako soukromý, nelze pak profil navštívit
skrze adresu, je dostupný pouze skrze spárovaná zařízení.
● Nastavení účtu se rozumí nastavení Swopi účtu na dostupné na adrese
www.swopi.co/login

● Eshop – Eshopem se rozumí online obchod skrze který jsou propadávána Swopi
zařízení. Na adresách (www.shop.swopi.cz, www.shop.swopi.co)
● Swopi profil je webová stránka uživatele určená ke sdílení informací.

Správce osobních údajů:
Swopi s.r.o. sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 108 71 659
prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese swopi.cz
telefonní kontakt:+420 774 915 861
e-mail: info@swopi.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito
Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a
souvisejících práv a povinností.

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a
přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

● Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat
konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně) :
identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví,
přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo,
emailová adresa, odkazy na sociální sítě;
další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový
identifikátor) včetně typu prohlížeče, poloha určená z IP adresy, poloha určená z GSM,
zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné
informace.

II.

ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

● Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky na eshopu, případně při
zřízení uživatelského účtu https://www.swopi.co/register. Pokud se přihlásíte prostřednictvím
Facebooku, Google účtu, nebo Apple ID předají nám tyto služby potřebné osobní údaje.
Osobní údaje obchodních partnerů, s kterými navážeme kontakt díky našemu webového
rozhraní, získáváme v rámci následné komunikace. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich
osobních údajů, informujte nás o tom prosím.
Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání
některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se
dočtete v článku 5 těchto Zásad.
Uživatel má možnost vložit své osobní údaje do svého Swopi profilu. Je potřeba brát v potaz,
že Swopi je služba určená ke sdílení informací, tudíž osobní údaje jsou zobrazeny veřejně na
profilu uživatele. Ten má možnost svůj účet kdykoli smazat v nastavení.
(https://www.swopi.co/settings) Nebo svůj účet učinit neveřejný, také umístěný v podstránce
nastavení. Neveřejný profil není možné navštívit z adresy profilu
www.swopi.cz/jmenouzivatele.
● Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
● Na základě vámi přidaných odkazů a informací na váš profil za účelem sdílení.
● Osobní údaje zadané při poptávání, objednávání zboží či služeb či při navazování a
udržování obchodních styků můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na
základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží
nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem
splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti,
archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely
ochrany našich právních nároků.
● Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného
souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění
přístupu, správy a vedení uživatelského účtu jak na eshopu (www.shop.swopi.cz,
www.shop.swopi.co) tak i ve webovém aplikaci Swopi.

● Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na
základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se
našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání
obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
● Pokud nám potvrzením na webovém rozhraní udělíte souhlas, můžeme vaše osobní
údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při
založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a
přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.
Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V
případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
● Vaši e-mailovou adresu a informaci o Vámi zakoupeném zboží můžeme využít na
základě našeho oprávněného zájmu za účelem kontroly a zlepšování našich služeb a
našeho zboží.
● Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě
vašeho souhlasu (který můžete udělit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči).
Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme také na základě
našeho oprávněného zájmu také pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování
našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
● Pokud využíváte Swopi zařízení (kartu, náramek, nálepku či jiné zařízení), které není
vlastněno vámi ale vaším zaměstnavatelem či partnerskou firmou nebo jiným
subjektem, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty majiteli toho to zařízení, ten si je
může zobrazit a editovat v plném rozsahu, o této skutečnosti by jste byli informování
před spárování vašeho Swopi účtu k firemnímu zařízení. Vždy jste na tuto skutečnost
upozorněni ve spodní části vašeho profilu, po přihlášení.
● Pokud byl váš účet vytvořen prostřednictvím administrace Swopi Business a váš
zaměstnavatel či partnerská firma nebo jiný subjek vám poskytl přihlašovací údaje do
vašeho učtu, může pak tento subjekt nahlížet a spravovat vaše osobní údaje. O této
skutečnosti jste vždy upozorněni ve spodní části vašeho účtu po přihlášení.

● Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci poptávání, objednávání zboží či služeb nebo v rámci
navazování a udržování obchodních styků nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu
nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich
právních nároků.
Po dobu užívání vašeho Swopi profilu.
Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme
vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a zlepšování našich
služeb a našeho zboží v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity do odvolání
souhlasu, jinak nanejvýš po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet
služby nebo zboží obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

III. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S
OSOBNÍMI ÚDAJI

● Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného
zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
● prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
info@swopi.cz nebo info@swopi.co
● smazáním vašeho účtu v podstránce nastavení; https://www.swopi.co/settings
● v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu
obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným
způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby
odvolání souhlasu se zpracováním.

● Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů.
Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k
následujícím informacím:


účel zpracování;kategorie zpracovávaných osobních údajů;příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje
zpřístupněny;doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme
účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním
těchto dalších kopií.

● Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou
nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů ve vztahu k
objednávce na eshopu, osobní údaje vašeho Swopi profilu můžete samostatně spravovat
promocí webové aplikace (www.swopi.co/login)

● Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je
zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného
zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely
dále zpracovávat.

● Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
● osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
zpracovávány;
● jste odvolali souhlas se zpracováním;

● jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
● osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti
vyhovět.

1. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
● popíráte přesnost svých osobních údajů;
● je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních
údajů;
● již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro
určení, výkon či obhajobu právních nároků;
● vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je
možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá
omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá
omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

● Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních
údajů.

● Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních
údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením
nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu
osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů.
Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro
ochranu osobních údajů přímo.
Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení
ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské
unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

IV. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

● Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.
V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše
osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se
na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a
příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na
základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii,
ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly
takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Váš zaměstnavatel, partnerská firma, právnická nebo fyzická osobou pokud:
Pokud využíváte Swopi zařízení (kartu, náramek, nálepku či jiné zařízení) které není
vlastněno vámi ale danou osobou či firmou, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty tomuto
subjektu, ten si je může zobrazit a editovat v plném rozsahu, o této skutečnosti by jste byli
informování před spárování vašeho Swopi účtu k firemnímu zařízení. Vždy jste na tuto
skutečnost upozorněni ve spodní části vašeho profilu, po přihlášení.

Pokud byl váš účet vytvořen prostřednictvím administrace Swopi Business a daná osoba či
firma vám poskytl přihlašovací údaje do vašeho učtu, může pak tento subjekt nahlížet a

spravovat vaše osobní údaje. O této skutečnosti jste vždy upozorněni ve spodní části vašeho
účtu po přihlášení.
Tento subjekt může oprávnit další své uživatele zejména zaměstnance pro správu osobních
údajů, v tomto případě je povinen zabezpečit bezpečnost osobních údajů.

Vaše údaje vyplněné do profilu mohou být veřejně dostupná:
1. po fyzickém načtení Swopi zařízení do jiného telefonu při přiložení zařízení k
telefonu s NFC nebo při načtení QR kódu a následném přesměrování na váš profil.
2. navštívením veřejné stránky vašeho profilu na odkaze
https://www.swopi.cz/jmenouzivatele

● Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

Každá osoba přistupující k osobním údajům v naší společnosti podléhá kontrole zabezpečení
daného přístupu. Každá tato osoba musí používat dvoufázové ověření pro přihlášení.

Veškerá komunikace s webovou stránkou / aplikací Swopi je uskutečněna skrze SSL šifrování
(HTTPS)

V.

SOUBORY COOKIES

● Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení
každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.
Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování
webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném
nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

1. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po
ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve
vašem zařízení, dokud je nesmažete.
Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

● cookies první strany– tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o
nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou

být dočasné nebo trvalé;

● nezbytné cookies– umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních
funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
● výkonnostní cookies– slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní
(počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito
cookies jsou anonymní;
● cookies třetích stran– tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména
našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují
analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies
a cílené a reklamní cookies;
● funkční cookies– slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování
přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k
získávání a zpracování osobních údajů;
● cílené a reklamní cookies– slouží k zobrazování cílených reklam na webovém
rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání azpracování
osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi
partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

● Další informace

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže
uvedené odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (CZ)
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (EN)
https://www.aboutcookies.org/ (EN)
Tyto Zásady jsou platné a účinné od 21. 12. 2022The English translation is after the Czech version

Privacy Policy
This privacy policy (hereinafter referred to as the "Policy") describes the method of obtaining,
use and further handling of personal data obtained through the website
swopi.cz and swopi.co interface and otherwise in connection with its operation (hereinafter referred to as "web

interface")

Explanation of terms:

• Swopi device – this term refers to a physical device that contains nfc
chip with a link to the web address www.swopi.co/t/… with a hash, on the device can be
displayed QR code containing the same proof as the NFC chip. This address refers to the device
to the user profile. It is possible to pair with the profile when attached. After
pairing will start referencing this device to the Swopi profile. Mating is an irreversible process,
the user is notified of this fact. Only companies can unpair devices
customers using the Swopi Business administration.

• Swopi Business – Is a web interface for mass management of Swopi accounts for companies
customers.

• The profile address is a web link that the user chooses during registration. His profile

it is then publicly available at that address. Example address ww.swopi.co/profiler.
In the account settings, the profile can be set as private, then the profile cannot be visited
through an address, is only available through paired devices.

• Account settings means the Swopi account settings available at the address
www.swopi.co/login


• Eshop – Eshop means an online shop through which Swopi are forfeited
device. At the addresses (www.shop.swopi.cz, www.shop.swopi.co)

• A Swopi profile is a user's website designed to share information.

Personal data manager:

Swopi s.r.o. registered office: Lidická 700/19, Veveÿí, 602 00 Brno
ID number: 108 71 659

sale of goods through an online store located at swopi.cz

telephone contact: +420 774 915 861

e-mail: info@swopi.cz

The protection of personal data is very important to us. Please familiarize yourself with these carefully
Policies that contain important information regarding the handling of your personal data and
related rights and obligations.

I. INTRODUCTORY PROVISIONS

What do we follow when handling personal data?

When dealing with personal data, we proceed in accordance with the legal order of the Czech Republic and
directly applicable regulations of the European Union, in particular with the regulation of the European Parliament and

Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with


processing of personal data and the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC
(hereinafter referred to as the "regulation") and Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services
and on the amendment of some laws, as amended.

• What is personal data?

Personal data means any information that identifies or can identify
a specific natural person. Personal data are mainly (but not exclusively) :

identification data, such as first and last name, social security number, date of birth, gender,
user account login name;

contact details, such as residential address (or delivery address), telephone number,
email address, links to social networks;

other data, such as information obtained using cookies, IP address (network
identifier) including browser type, location determined from IP address, location determined from GSM,
device and operating system, time and number of accesses to the web interface and others similar
information.

II. ACQUISITION AND USE
PERSONAL DATA

• How do we obtain your personal data?


You provide us with your personal data especially when filling out an order on the e-shop, or when
setting up a user account https://www.swopi.co/register. If you log in via
Facebook, Google account, or Apple ID, these services will transfer the necessary personal data to us.
Personal data of business partners with whom we establish contact thanks to our website
interface, we obtain as part of subsequent communication. If there is any change to your
personal data, please inform us about it.

When you visit and use the web interface, retrieval and storage may also occur
some personal data through cookies. More about cookies se
read in article 5 of these Principles.

The user has the option to enter his personal data in his Swopi profile. It is necessary to take into account
that Swopi is a service designed to share information, therefore personal data is displayed publicly on
user profile. He has the option to delete his account at any time in the settings.
(https://www.swopi.co/settings) Or make your account private, also located in a subpage
Settings. A private profile cannot be visited from the profile address
www.swopi.cz/jmenouzivatele

• On what basis and for what purposes do we process your personal data?
• Based on the links and information you add to your profile for sharing purposes.
• Personal data entered when inquiring, ordering goods or services or when establishing a
maintaining business relations we may process without your express consent to
on the basis of and for the purpose of concluding and fulfilling the contract, i.e. for the purpose of delivering the goods

or provision of a service. Furthermore, we may process this data on the basis and for the purpose
fulfillment of our statutory obligations (especially registration obligations,
archiving of tax documents, etc.) and based on our legitimate interest for purposes
protection of our legal claims.
• We can use the personal data entered when creating a user account without your explicit consent
consent to process on the basis of the fulfillment of the contract and exclusively for the purpose of enabling

access, administration and management of the user account as in the e-shop (www.shop.swopi.cz,
www.shop.swopi.co) as well as in the Swopi web application.


• We are entitled to use your e-mail address without your express consent to
on the basis of our legitimate interest for sending commercial communications regarding
of our goods or services similar to those you have ordered from us. Sending
you can refuse commercial communications at any time.

• If you give us your consent by confirming on the web interface, we can your personal
data entered on the web interface, especially when filling out an order or when
process the establishment of a user account for the purpose of sending commercial messages and

direct marketing, or for other purposes to which you have expressly agreed.
If you are under 16, consent is required from your legal guardian. IN
in case of doubt, we may request confirmation of your age.

• We can use your e-mail address and information about the goods you have purchased to
based on our legitimate interest in order to review and improve our services and
our goods.

• We process personal data obtained through cookies on the basis of
your consent (which you can grant through the appropriate settings in your browser).
We also use personal data obtained through cookies on the basis of
our legitimate interest also for the purposes of performing user support, improvement
our services including user behavior analysis and marketing.

• If you use a Swopi device (card, bracelet, sticker or other device) that is not
owned by you but by your employer or partner company or others
entity, your personal data may be provided to the owner of that device, he is
can display and edit in full, you would be informed about this fact
before pairing your Swopi account to a company device. You are always on this fact
notified at the bottom of your profile, after logging in.

• If your account was created through Swopi Business administration and your
the employer or partner company or other entity provided you with login data to
your account, this entity can then view and manage your personal data. About this one
you are always notified of this fact at the bottom of your account after logging in.


• For how long do we use the data?

Personal data entered as part of inquiries, ordering goods or services or as part of
establishing and maintaining business relations or as part of registration we only use for a period of time
necessary for the fulfillment of the contract and the fulfillment of legal obligations, or for the protection of ours

legal claims.
For the duration of your Swopi profile.
If you give us express consent to the processing of personal data or if we use
your email address to send you commercial communications and/or review and improve ours
services and our goods in accordance with the previous article, the data will be used until further notice
consent, otherwise at most for the duration of the operation of the web interface on which we will offer
services or goods similar to those provided to you.

III. YOUR RIGHTS UNDER S
PERSONAL DATA

• The right to withdraw consent to the processing of personal data


If we process your personal data only on the basis of your consent (i.e. without other
legal reason), you can revoke this consent at any time.
You can withdraw your consent to the processing of your personal data at any time, namely:

• by email sent to our contact email address;
info@swopi.cz or info@swopi.co
• by deleting your account in the settings subpage; https://www.swopi.co/settings
• in the case of commercial communications – in the manner specified in each e-mail
containing a commercial message (by clicking on an unsubscribe link or otherwise

way).

Revocation of consent does not affect the legality of data processing carried out until then
withdrawal of consent to processing.

• Right of access to personal data

You have the right to ask us for information on whether we are processing your personal data.
If we process your data, you have the right to access this personal data and in particular to
the following information:


purpose of processing;category of processed personal data;recipients or categories of recipients who will be the personal data
made available;the period for which personal data will be stored.


Upon your request, we will provide you with a copy of the processed data. We can charge you for additional copies

charge an administrative fee not exceeding the costs associated with execution and delivery
these additional copies.

• Right to rectification

If your personal data is inaccurate or incomplete, you have the right to request it without delay
rectification, i.e. correction of inaccurate data and/or completion of incomplete data in relation to
order on the e-shop, you can manage the personal data of your Swopi profile separately
by graduating from the web application (www.swopi.co/login)

• The right to object to processing

You have the right to object at any time to the processing of your personal data, if any
we process for the purposes of direct marketing, including any automated
processing of personal data. Upon objection, we will stop using your personal data for these purposes
further process.

• Right to erasure ("right to be forgotten")

You have the right to request that we delete your personal data if:

• personal data are no longer needed for the purposes for which they were collected or
processed;

• you have revoked your consent to processing;


• you have objected to the processing of personal data;

• personal data were processed illegally.

Unless there are legal grounds for refusing erasure, we will comply with your request
comply.

1. Right to restriction of processing

You have the right to request that we restrict the processing of your personal data if:

• you deny the accuracy of your personal data;

• the processing is illegal and you request restriction of personal data processing instead of deletion
data;

• we no longer need your personal data for processing purposes, but you request it for
determination, exercise or defense of legal claims;

• you object to the processing.

We are only authorized to store your personal data when processing is restricted; further processing is
possible only with your consent or for legal reasons.
If the processing of personal data is restricted due to an objection to the processing, it lasts
limitation for the time necessary to determine whether we are obliged to comply with your objection.


If the processing of personal data is restricted due to the denial of the accuracy of the data, it lasts
restrictions during the verification of the accuracy of the data.

• The right to data portability

You have the right to receive your personal data that you have provided to us in a structured,
in a commonly used and machine-readable format and their transfer to another personal administrator
data.

• How can you exercise your rights?

You can exercise your rights in connection with personal data through our contact details
data. All information and actions will be provided to you without undue delay.

We will do our best to protect your personal data. If, of course, with arrangement
you are not satisfied, you have the right to contact the relevant authorities, in particular the Office for Protection
of personal data (http://www.uoou.cz), which supervises the protection of personal data.
This provision does not affect your right to contact the Office for
personal data protection directly.

If, in particular, your place of residence, place of employment or place of alleged infringement
protection of personal data is located outside the Czech Republic in another European member state
union, you can contact the relevant supervisory authority in that member state.


IV. ADMINISTRATION AND PROCESSING OF PERSONAL

DATA

• Who processes your personal data?

We are the administrator of personal data within the meaning of the regulation.

To the extent necessary to fulfill the contract or other obligations, we are entitled to your
transfer personal data to other persons, e.g. carriers or other persons involved
to fulfill the contract or our obligations. Alternatively, we can entrust other processors and
recipient of personal data. We will also tell you who specifically processes your personal data at
based on your query. Your personal data will not be transferred to countries outside the European Union,
unless it is necessary for the performance of the contract or for another reason in accordance with the rules
such transfer as provided by regulation.

Your employer, partner company, legal entity or natural person if:

If you use a Swopi device (card, wristband, sticker or other device) that is not
owned by you but by a given person or company, your personal data may be provided to this
subject, he can view and edit them in full, you would be aware of this fact
notification before pairing your Swopi account to a company device. You are always on this
the fact is pointed out at the bottom of your profile, after logging in.

If your account was created through the administration of Swopi Business and the person or
the company has provided you with login information for your account, this entity can then view a


manage your personal data. You are always notified of this fact at the bottom of your
account after login.
This entity can authorize its other users, especially employees for personal management
data, in this case he is obliged to ensure the security of personal data.

Your profile data may be publicly available:
1. after physically loading the Swopi device into another phone while holding the device to
phone with NFC or when reading a QR code and then redirecting to your profile.
2. by visiting the public page of your profile on the link
https://www.swopi.cz/jmenouzivatele

• How do we process personal data?

Personal and other data collected are fully secured against misuse. Personal data will be
processed in electronic form in an automated manner or in printed form
in a non-automated manner.

Every person accessing personal information at our company is subject to security review
of the given approach. Each such person must use two-step verification to log in.

All communication with the Swopi website/app is done through SSL encryption
(HTTPS)


V. COOKIES

• What are cookies?

Cookies are text files stored on a computer or other electronic device
of each visitor to the web interface that enable the web interface to function.
Not all cookies collect personal data; some only enable proper functioning
web interface. You can refuse the use of cookies by selecting the appropriate option
settings in the Internet browser.
Please note that if you reject the use of cookies, it is not excluded that
you will not be able to fully use all the functions of the web interface.

1. What cookies and for what purposes does the web interface use them?

The web interface uses session (temporary) cookies, which are automatically deleted after
end browsing the web interface. It also uses permanent cookies that remain in
your device until you delete them.
The cookies used by the web interface are as follows:


• first-party cookies – these cookies are assigned to the domain of our website; it is about
necessary cookies and performance cookies can be temporary or permanent;

• necessary cookies – enable navigation on the web interface and the use of basic ones
functions, do not identify you in any way and are not personal data;

• performance cookies – serve to analyze how the web interface is used
(number of visits, time spent on the web interface, etc.); data obtained by these
cookies are anonymous;

• third-party cookies – these cookies are assigned to a domain other than the domain
our website, even when you are on our website; these cookies enable us
analyze our website and display tailored advertising for you; these are functional cookies
and targeted and advertising cookies;

• functional cookies – they are used to personalize the content through memorization
login data, geolocation, etc.; through them can occur
collection and processing of personal data;

• targeted and advertising cookies – serve to display targeted advertisements on the web
interfaces and beyond; acquisition and processing may take place through them
personal data. We may further share information about how you use our website with our
partners from the field of social networks, advertising and analysis.

• More information

If you want to learn more about cookies and their wider use, please use below
listed links:

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (CZ)
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (EN)
https://www.aboutcookies.org/ (EN)
These Policies are valid and effective from 12/21/2022